do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin konkursu "Światowy dzień bicia rekordów 2020"

12.11.2020

 

§ 1. Definicje


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
1. „Konkurs” – konkurs „Światowy dzień bicia rekordów 2020” prowadzony na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest AJ Dealer sp. z o.o., z siedzibą w: 61-485 Poznań,
przy ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239 lok. 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000757080, posiadająca NIP: 7811984040, REGON: 381776490,
kapitał zakładowy: 10.000,00 zł., strona internetowa: www.pomadziarz.pl, e-mail: kontakt@pomadziarz.pl.
3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.
4. „Zwycięzca” Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Zgłoszenie Konkursowe, zgodnie z § 3
Regulaminu, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
5. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Uczestników
Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.


§ 2. Postanowienia ogólne


1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, pod adresem:
https://pomadziarz.pl
2. Konkurs trwa od godziny 10:00 w dniu 12.11.2020 roku, do 12.11.2020 roku do godziny 23:59 i też
w tym okresie należy dokonać zgłoszenia celem udziału w Konkursie, zgodnie z § 3 niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie
postanowień niniejszego Regulaminu oraz wykonanie Zgłoszenia Konkursowego, zgodnie z § 3 Regulaminu.
6. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847, ze zm.).
7. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także
członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych
drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.


§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie


1. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo w dniu 12.11.2020 roku od godziny 10.00, do
12.11.2020 roku do godziny 23:59.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik w wyżej wskazanym okresie zobowiązany jest wykonać
Zgłoszenie Konkursowe (złożyć i opłacić zamówienie na stronie internetowej organizatora, pod adresem:
https://pomadziarz.pl).
3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, w sposób wskazany w § 3
ust. 2 Regulaminu.


§ 4. Nagroda


1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
przedstawiciele Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonego Uczestnika,
zwanego dalej „Zwycięzcą”.
2. W Konkursie nagrodzony zostanie jeden Uczestnik, który w okresie trwania Konkursu wykonał
Zgłoszenie Konkursowe o najwyższej wartości (nie uwzględniającej kosztów dostawy).
3. Nagrodą w Konkursie jest zastaw kosmetyków i akcesoriów do codziennej
pielęgnacji o wartości 500 zł brutto wybrany przez Organizatora.
4. Ze Zwycięzcą Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości
elektronicznej e-mail informując go o wygranej oraz prosząc o potwierdzenie danych do
przekazania Nagrody: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Uczestnik powinien podjąć kontakt
zwrotny z Organizatorem w odpowiedzi na jego wiadomość elektroniczną informującą o wygranej,
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we
wskazanym terminie, wówczas Organizator wyłoni innego zwycięzcę, stosując odpowiednio
niniejszą procedurę.
5. Informacja o numerze zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego oraz jego wartości zostanie
opublikowana również w mediach społecznościowych Organizatora.
6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora, na jego koszt do Uczestnika w terminie 30 dni od
dnia otrzymania potwierdzenia danych, niezbędnych do przesłania Nagrody, o czym mowa w § 4
ust. 4 Regulaminu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania
przez Zwycięzcę danych koniecznych do przekazania nagrody.
8. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.


§ 5. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności
w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: https://pomadziarz.pl/strony-informacyjne/regulamin-konkursu-swiatowy-dzien-bicia-rekordow-2020
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków
uczestnictwa w Konkursie. Zmiana zostanie opublikowana ze stosownym wyprzedzeniem i zacznie
obowiązywać od chwili jej publikacji na profilu Organizatora w serwisie Facebook. W przypadku
zmiany Regulaminu na profilu Organizatora w serwisie Facebook pojawi się stosowny komunikat.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku
nie będą naruszać praw już nabytych przez uczestników oraz nie będą pogarszać warunków akcji
promocyjnej. W przypadku zmiany regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym
Uczestników będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w akcji
promocyjnej.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej
Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl